Vzdělávání a trénink

Naše společnost si je vědoma důležitosti péče o znalostní potenciál zaměstnanců, potřeby osvojování klíčových dovedností a schopností. Dvakrát ročně revidujeme potřeby vzdělávání a rozvoje a ať už plošně nebo selektivně reagujeme zejména na potřeby výrobního útvaru.

Kromě vstupního školení a procesu adaptace je našim cílem dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců napříč společností ve všech výrobních, podpůrných i administrativních útvarech. Kromě odborného profesního školení zaměřujeme pozornost na školení tzv. měkkých dovedností.  

V letech 2012-2013 společnost Dongwon CZ, s.r.o. vzdělávala zaměstnance skrze regionálně-operační program ,,Vzdělávejte se pro růst v MSK“. Tento projekt byl financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Více o tomto programu naleznete na:  http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust

V roce 2014 se společnost DONGWON CZ, s.r.o. zapojila do projektů „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ a „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“. Tyto projekty byly rovněž financovány z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Více o těchto programech naleznete na:

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/v_realizaci/rip/vzdelavejte_se_pro_rust_msk_ii_

Od roku 2012 podporujeme rozvoj měkkých dovedností pro technicko – hospodářské pracovníky společnosti. Soft Skills Development Days zohledňují potřebu bezproblémové komunikace, efektivní spolupráce, úspěšného vedení a řízení lidí a týmů a v neposlední řadě budování odpovědnosti a sounáležitosti v rychle se měnícím ekonomickém prostředí.

Aktuálně pracujeme a zaškolujeme naše zaměstnance na vzdělávacích aktivitách  v rámci projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053