Informace pro zaměstnance

1) Zpracování osobních údajů

V souvislosti s pracovněprávním vztahem mezi vámi a společností DONGWON CZ, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 30030, sídlem: Konská 745, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 27799492, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost DONGWON CZ, s.r.o. v postavení správce.

2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, a to v rozsahu vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, adresa bydliště, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje vydané státem, například rodné číslo, údaje týkající se vašich dovedností, schopností, dosaženého vzdělání, jazykové vybavenosti, a dále údaje týkající se vaší pracovní činnosti. Dále jsou zpracovávány citlivé údaje, jimiž jsou údaje o vašem zdravotním stavu, trestních deliktech a pravomocných odsouzeních a osobní údaje vašich dětí.

3) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účely souvisejícími s pracovněprávním vztahem mezi vámi a společností DONGWON CZ, s.r.o., tedy mimo jiné pro účely organizace pracovní činnosti, evidence vaší docházky a odvedené práce, její kontrola, vyplacení mezd či zajišťování odvodů na sociální, zdravotní a důchodové pojištění.

4) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů, které se vždy liší ve vztahu k jednotlivému účelu zpracování.

V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provádění pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností DONGWON CZ, s.r.o.

Dále jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s plněním našich právní povinnosti, které se na společnost DONGWON CZ, s.r.o. ze zákona vztahují. V tomto případě se zejména jedná o povinnosti související s odvody na sociální, zdravotní a důchodové pojištění, placení daní apod.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Těmito oprávněnými zájmem je zejména snaha o organizaci vaší pracovní činnosti a celkově chodu společnosti. Na základě tohoto oprávněného evidujeme vaší docházku, plnění vašich pracovních úkolů, toto plnění kontrolujeme, monitorujeme prostory společnosti DONGWON CZ, s.r.o. apod. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností DONGWON CZ, s.r.o. přijatých opatření vzhledem k vašim právům a svobodám.

Ke zpracování vašich citlivých údajů dochází s ohledem na to, že je to nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, a pro účely pracovního lékařství, především pro posouzení vaší pracovní schopnosti.

5) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

6) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje zpravidla mazány po skončení pracovněprávního vztahu mezi vámi a společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

7) Monitorování prostor společnosti DONGWON CZ, s.r.o., vozidel a dalších zařízení

Společnost DONGWON CZ, s.r.o. užívá k monitorování prostor společnosti kamerové systémy. Tyto kamerové systémy jsou užívány toliko z bezpečnostních důvodu, nejsou užívány k monitorování vaší pracovní činnosti, pohybu na pracovišti apod. Je však možné, že vzhledem k vaší přítomnosti v prostorách DONGWON CZ, s.r.o. může dojít k zaznamenání vašeho pohybu zde tímto kamerovým systémem. V takovém případě je záznam vaší osoby po určitou dobu společností DONGWON CZ, s.r.o. uchováván, pokud však nedojde k žádnému bezpečnostnímu incidentu, je tento záznam vymazán.

K tomuto monitorování vždy dochází s ohledem na naše oprávněné zájmy společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

Společnost DONGWON CZ, s.r.o. nevyužívá ve svých vozidlech zařízení GPS, ani nemonitoruje jiná zařízení společnosti.

8) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje společnost DONGWON CZ, s.r.o. předává jiným subjektům pouze v případě, je-li to nezbytné v souvislosti s prováděním povinností souvisejících s uzavřeným pracovněprávním vztahem. Osobní údaje mohou být předávány zejména státním orgánům, ale také například subjektům provádějícím pro společnost DONGWON CZ, s.r.o. školení vaší osoby. Společnost DONGWON CZ, s.r.o. vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

9) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti DONGWON CZ, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost DONGWON CZ, s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost DONGWON CZ, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti DONGWON CZ, s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d) právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost DONGWON CZ, s.r.o. omezit, pokud:

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti DONGWON CZ, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Osobní údaje poté společnost DONGWON CZ, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

g) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@dwmic.cz nebo rovněž neformálně u Vašeho nadřízeného.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost DONGWON CZ, s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.