Informace pro uchazeče o zaměstnání

1) Zpracování osobních údajů

V souvislosti s přihlášením do výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti DONGWON CZ, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 30030, sídlem: Konská 745, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 27799492, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost DONGWON CZ, s.r.o. v postavení správce.

2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, které jsou obsaženy ve vámi zaslaném motivačním dopise a přiloženém životopise, tedy zpravidla v rozsahu vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o vašem vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, jazykových a jiných schopnostech a dovednostech, zájmech apod. Současně mohou být ze strany společnosti DONGWON CZ, s.r.o.zpracovávány osobní údaje o vás, které jsou volně přístupné na internetu.

3) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účely souvisejícími s výběrovým řízením na pracovní pozici ve společností DONGWON CZ, s.r.o.

4) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností DONGWON CZ, s.r.o.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Tímto zájmem je zájem společnosti DONGWON CZ, s.r.o.získat na nabízenou pracovní pozici nejvhodnějšího kandidáta. Právě za tímto účelem jsou zpracovávány údaje z vašeho motivačního dopisu, životopisu, či osobní údaje volně přístupné na internetu. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností DONGWON CZ, s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti DONGWON CZ, s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu budou vaše údaje uloženy v rámci informačního systému společnosti DONGWON CZ, s.r.o., a to za účelem budoucího kontaktování v souvislosti s nabídkou zaměstnání.

5) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

6) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje mazány po skončení výběrového řízení, ledaže nám udělíte souhlas s jejich dalším zpracováním.

7) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje jsou využívány toliko k provedení výběrového řízení a z tohoto důvodu nejsou předávány dalším subjektům.

8) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti DONGWON CZ, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost DONGWON CZ, s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost DONGWON CZ, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti DONGWON CZ, s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d) právo na omezení zpracování

Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost DONGWON CZ, s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti DONGWON CZ, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Osobní údaje poté společnost DONGWON CZ, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

g) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@dwmic.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost DONGWON CZ, s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.