Informace pro obchodní partnery

1) Zpracování osobních údajů

V souvislosti s uzavřením či uzavíráním obchodní smlouvy mezi Vámi a společností DONGWON CZ, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 30030, sídlem: Konská 745, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 27799492, resp. mezi společností, kterou zastupujete, a společností DONGWON CZ, s.r.o., dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost DONGWON CZ, s.r.o.v postavení správce.

2) Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování dochází ke zpracování vašich osobních údajů představovaných zejména identifikačními, kontaktními a fakturačními údaji, případně historií naší obchodní spolupráce. Osobní údaje jsou tedy zejména zpracovávány v rozsahu vašeho jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla, případně identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, informacemi o tom, kterou společnost zastupujete, apod.

3) Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účely sjednávání a uzavírání obchodních smluv, plnění povinností a výkon práv dle těchto smluv, případně v rámci udržování obchodních vztahů společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

4) Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že toto zpracování je nezbytné pro uzavírání a provádění obchodních smluv uzavřených se společností DONGWON CZ, s.r.o.

Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností společnosti DONGWON CZ, s.r.o.,například povinností daňových.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Tímto zájmem je především zájem společnosti DONGWON CZ, s.r.o. vést si evidenci svých obchodních partnerů za účelem případného navázání další spolupráce. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností DONGWON CZ, s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

5) Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

6) Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazávány.

7) Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze v omezeném rozsahu, a to toliko v případě, je-li to nutné k naplnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být předávány obchodním partnerům společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

8) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti DONGWON CZ, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost DONGWON CZ, s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost DONGWON CZ, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti DONGWON CZ, s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d) právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost DONGWON CZ, s.r.o. omezit, pokud:

e) Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti DONGWON CZ, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Osobní údaje poté společnost DONGWON CZ, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

g) Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@dwmic.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost DONGWON CZ, s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.