Informace o zpracování osobních údajů – kamerové systémy

V souvislosti s vaší přítomností v prostorách společnosti DONGWON CZ, s.r.o., sídlem Konská 745, 739 61 Třinec, IČO: 27799492, které jsou monitorovány kamerovým systémem, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost DONGWON CZ, s.r.o. v postavení správce.

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje o Vaší osobě, a to v rozsahu Vaší podoby a Vašeho pohybu a činnosti v prostorách společnosti DONGWON CZ, s.r.o.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem spočívajícím v zajištění bezpečnosti v monitorovaných prostorách společnosti DONGWON CZ, s.r.o., ochraně majetku společnosti DONGWON CZ, s.r.o. a ochraně zdraví a života osob nacházejících se v těchto prostorách.

Důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Tímto oprávněným zájmem je právě zajištění bezpečnosti v monitorovaných prostorách společnosti DONGWON CZ, s.r.o., ochrana majetku společnosti DONGWON CZ, s.r.o. a ochrana zdraví a života osob nacházejících se v těchto prostorách.

Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností DONGWON CZ, s.r.o. přijatých opatření vzhledem k vašim právům a svobodám.

Vaše osobní údaje DONGWON CZ, s.r.o. osobní údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně dvou týdnů, přičemž po uplynutí této doby jsou záznamy automaticky vymazávány.

Vaše osobní údaje společnost DONGWON CZ, s.r.o. předává jiným subjektům pouze v případě, je-li to její povinností dle obecně platných a závazných právních předpisů, je-li to v souladu s jejím oprávněným zájmem, či dáte-li k tomu souhlas. Osobní údaje mohou být předávány zejména státním orgánům. Společnost DONGWON CZ, s.r.o. vždy dbá na to, aby veškeré subjekty, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, dodržovaly vysoký standard jejich ochrany.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti DONGWON CZ, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

Veškeré výše uvedené práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu gdpr@dwmic.cz.Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

Můžete se rovněž v souvislosti se zpracováním osobních údajů kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.